Tamarind Bar (Tetul) (Thailand) 200gm

Tamarind Bar (Tetul) (Thailand) 200gm

Tamarind Bar (Tetul) (Thailand) 200gm

Product Code: Tamarind
Availability: In Stock
Weight: 400 g
  • ¥395


Tamarind Seedless (Tetul) (India/Thailand) 200gm

Tags: Tamarind Seedless (Tetul)